Deň sirotinca 2016

Kategória: Modranská beseda, Modranský sirotinec, Podujatia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Cirkevný zbor Modra v partnerstve s Modranskou besedou vás pozývajú dňa 21.5.2016 od 14:00 hod na tradičný Deň sirotinca v priestoroch tejto osobitej budovy. Pre návštevníka budú pripravené tvorivé dielne pre deti, premietanie dokumentárneho filmu o sirotinci, prehliadka budovy a výstav, ale aj dobré jedlo. Čakajú nás iste zaujímavé stretnutia, rozhovory a podnety dôležité pre trvanie odhodlania vrátiť tejto ustanovizni udržateľné oživenie.

Deň sirotinca 2016

Deň sirotinca 2016 – pdf

Vyšla kniha: Kráľová, poddanská obec mesta Modry.

Kategória: Modranská beseda, Publikácie

 

S úprimným potešením Vám predstavujeme prvú samostatnú publikáciu o mestskej časti Kráľová mesta Modry:
Kráľová, poddanská obec mesta Modry. (Modranská beseda 2015, ISBN 978-80-971186-2-4, 200 strán).

Túto plne farebnú publikáciu s viac ako 150 dobovými fotografiami a dokumentačnými obrázkami formátu B5 v pevnej väzbe vydala Modranská beseda v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a mesta Modra.

Texty knihy čitateľa oboznámia od najstarších dejín Kráľovej až do obdobia 2. svetovej vojny, s vývojom okolitej krajiny, s kráľovanskými etnografickými a urbanistickými osobitosťami, s pamätihodnosťami a významnými osobnosťami, ktoré pôsobili na Kráľovej. Pri koncipovaní knihy bol zámer zachytiť aj to, čo sme v knihe nazvali „kráľovanský svojráz“.
Naše združenie Modranská beseda vydaním knihy plní verejný sľub ešte z roku 2008, ktorý bol vyslovený počas cyklu prednášok Poznaj svoje korene. Tie sme organizovali najmä spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku Evanjelický zbor Modra Kráľová a s občianskym združením OZ Kráľovan. Kniha však prináša širší záber k téme.
Vyšla pričinením a rôznym formám podpory od obyvateľov Kráľovej, finančnou podporou od mesta Modry a aj združenia Modranská beseda. Po viacročných snahách sme však až v roku 2015 dostali rozhodujúcu finančnú podporu z Ministerstva kultúry SR, vďaka ktorej je kniha z bohatším obsahom než bol pôvodný zámer a je v kvalitnom grafickom a technickom prevedení. Grafickú podobu dal knihe grafik Miro Slámka.
Srdečne ďakujeme každému kto sa pričinil o vydanie knihy.

Predstavenie autorského kolektívu:

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v súkromnom sektore ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku a dejinám každodenného života s prihliadnutím na malokarpatskú oblasť. Spoločne s Mgr. Dianou Duchoňovou, PhD. vydal monografiu Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014), ktorá získala v roku 2015 Cenu primátora mesta Pezinok a spoluautorka Cenu Slovenskej akadémie vied pre mladého vedeckého pracovníka. Okrem toho je autorom a spoluautorom kníh Plavecký Štvrtok – dejiny obce (2015), Svätý Jur 1209 – 2009. Dejiny písané vínom (2009), Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce (2009) a tiež viacerých štúdií doma aj v zahraničí.

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave ako kurátor-archeológ. Venuje sa predovšetkým obdobiu mladšej a neskorej doby kamennej a problematike fortifikácií, predovšetkým na území Malých Karpát. Je autor a spoluautor niekoľkých monografií a početných odborných i vedecko-populárnych článkov.

JUDr. Ján Juran pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľa cirkevného odboru. Je autorom a spoluautorom odborných článkov z oblasti vzťahov štátu a cirkví. Detstvo a mladosť strávil na Kráľovej, žije v Modre.

Mgr. Jozef Trtol pôsobil ako pedagóg na základných a stredných školách na strednom a západnom Slovensku, naposledy v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. Žije na Kráľovej, kde sa aj narodil a vyrastal. Vydal zbierky básní Horľavé leto (1985 ), Humno plné anjelov (2004), Kroky pod Akropolou (2004), Posledný kentaur (2009), Muž z múru (2010), Mojej Kráľovej (2013). V súčasnosti pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

PhDr. Elena Machajdíková pôsobí v Archíve Slovenského národného múzea
v Bratislave, venuje sa najmä historickým kalendárom a mapám, dejinám
Slovenského národného múzea a niektorým významným osobnostiam pôsobiacim
v múzejníctve.

Mgr. Jozef Tihányi absolvoval štúdium dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2004). Pracuje ako kurátor v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej a venuje sa tiež bádaniu v oblasti pamiatkového architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu.

ThDr. Ivan Tóth žije v dôchodku ako bývalý farár a volený funkcionár v ECAV 1952 – 1996, posledných 13 rokov do 75. roku života ako pedagóg na EBF UK Bratislava. Venuje sa najmä štúdiu Biblie, teológie a cirkevným dejinám od 16. storočia dodnes. Napísal a vlastným nákladom vydal 11 knižiek spolu na 1509 stranách a ako spoluautor v desiatich knihách z odboru cirkevnej histórie, teológie a zo života veriacich. Spracoval niekoľko osobností z dejín ECAV a o osobnostiach prednášal v niektorých cirkevných zboroch, najviac v Spoločenstve Tvorba T v Bratislave.

MODRANSKÁ BESEDA pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Hlavným cieľom Modranskej besedy je kultúrno-spoločenská obroda Modry a jej častí, záchrana kultúrneho dedičstva regiónu, podpora tradícii a revitalizácia chotára a vinohradníckej krajiny. Medzi dôležité činnosti združenia patrí etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo a publikačná činnosť. Dobrovoľníci z Modranskej besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú najstarší slovenský sirotinec, jedinečné dielo významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Spoluautori publikácie PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, Mgr. Juraj Petrakovič a Ing. Ján Zigo sú dlhoročnými členmi združenia. Modranská Beseda vydala, alebo spolupracovala na vydaní publikácií Modranský receptár (2006), Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre (2007), Sprievodca letoviskom Harmónia (2007), Heřman Landsfeld – majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby (2009), Slovenský maliar Jozef Ilečko (2009), Krajina hradov – slovenské hrady na starých pohľadniciach (2011), Landsfeldov Keramický slovník (2011), Turistický sprievodca po Malých Karpatoch z roku 1935 (2012), Keramický majster Rudolf Barčík (2013), Modranský sirotinec Dušana Jurkoviča a Samuela Zocha (2014).

Záujemca o knihu si ju môže zakúpiť v reštaurácií BIOLKA na Kráľovej alebo v SNM Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre na námestí.

Teší nás, že kniha plasticky ilustruje súžitie mesta Modra a obce Kráľovej, ako mestskej časti. Spoločné časy s ich lepšími aj s ich horšími obdobiami, no vždy nakoniec s prínosom pre obe spoločenstvá a mesta ako celok. Je to historická hodnota, zachovávajme a rozvíjajme ju.

Kráľová, poddanská obec mesta Modry
(Obsah)

Pár slov na úvod
Ing. Ján Zigo

Kráľová
JUDr. Ján Juran

Kráľová, miestna časť Modry a jej najstaršie dejiny
PhDr. Zdeněk Farkaš, CSc.

Dejiny Kráľovej
PhDr. Michal Duchoň, PhD.

Daniel Neumann, prvý učiteľ v Modre na Kráľovej ulici 1863 – 1904
ThDr. Ivan Tóth

Krišof Chorvát
ThDr. Ivan Tóth

Kultúrno – spoločenský život na Kráľovej v prvej polovici 20. storočia
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Kráľová a osudy jej obyvateľov vo vojnových rokoch
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Slávny rodák Ing. Miloš Jurkovič
PhDr. Elena Machajdíková

Pamiatky a pamätihodnosti.
Mgr. Juraj Petrakovič

Kráľovanský chotár, od Filagórie pod Uherský vrch
Mgr. Juraj Petrakovič

Historický urbanizmus a zástavba
Mgr. Jozef Tihányi

Život, práca a tradície obyvateľov Kráľovej
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Kráľovanský svojráz
JUDr. Ján Juran

Náhľad knihy:

Kralova_obalka1p  Kralova_obalka1l
 Kralova_ukazka_Strana_1  Kralova_ukazka_Strana_2
 Kralova_ukazka_Strana_3  Kralova_ukazka_Strana_4
 Kralova_ukazka_Strana_5  Kralova_ukazka_Strana_6

 

 

Slávnosť hliny 2015

Kategória: Modranská beseda, Slávnosť hliny


Siedma Slávnosť hliny sa venuje hrnčiarskym tradíciám, zvykom a sviatkom.

Odborný seminár na tému Hrnčiarske tradície, zvyky a sviatky v hoteli Sebastian usporadúva Slovenské národné múzeum – Múzea Ľ. Štúra v Modre a OZ Modranská Beseda. Tradične ho bude sprevádzať keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom a medzinárodnou účasťou keramikárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska a Bulharska. Tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla umožnia návštevníkovi skutočný dotyk s hlinou. Nielen mladší sa môžu zabaviť v neobvyklých súťažiach a zábavných aktivitách.

Výťažok zo stánku s koláčmi bude použitý na projekt Modranský keramický betlehem. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Bratislavského samosprávneho kraja.


Program pre štvrtok – 3. september 2015

17,00 – Otvorenie výstavy Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4

18,00 – Otvorenie výstav Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky a modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15


Program pre piatok – 4. september 2015

9,00 – 14,00 – Medzinárodný odborný seminár na tému Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Hotel Sebastian, Dukelská 4
HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici

17,00 Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku

17,30 Peter Luha (gitarista)

19,00 Balkansambel (balkánske rytmy)

20,30 BANDA (slovenská world-music skupina)


Program pre sobotu – 5. september 2015

HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici

9,30 DUO SOAVE (gitara a flauta)

11,00 Vrbovskí víťazi (hudobno-pracovná skupina)

12,30 Šenkvická muzika

14,00 Detský folklórny súbor Magdalénka

15,30 Divadlo Žihadlo (bábkové divadlo)

17,00 Csalló (maďarský folklór)

19,00 Hrnčiarska „labovka“ – ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý sa začína na Súkenníckej ulici a končí pri soche sv. Floriána – dychovka

21,00 Hrnčiarsky bál (do tanca hrá Ľudová hudba BANDA)


VÝSTAVY

• Výstavy budú prístupné: 4. – 5. september o 10,00 – 18,00 hod.

• Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučínova 15

• Hrnčiarske zvyky, tradície a sviatky, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• modranska – Nová tradícia stolovania z hliny, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• Z tvorby slovenských keramikov, Mestské centrum sociálnych služieb, Súkennícka 4


SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Slovenská ľudová majolika – možnosť navštíviť výrobné dielne podniku, SĽM Modra, Dolná 138, otvorené: 5. september o 9,00 – 15,00 hod.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkennícka 2, otvorené: 4. september od 17,00 – 22,00 hod., 5. september od 9,30 – 22,00 hod.


USPORIADATELIA A PARTNERI PODUJATIA

OZ Modranská Beseda, SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Hotel Sebastian, Pezinské tehelne – Paneláreň, ĽUSK, OZ Kraľovan, OZ Magdalénka, Biolka, Pekáreň Harmónia, Modranskí keramikári, Cech kachliarov, Modranské Zvesti, TV Pezinok a OZ Wellgiving.

 

SH_letak_A4.qxd SH_letak_A4.qxd Program v PDF

 

 

Noc literatúry v Modre

Kategória: Modranská beseda, Noc literatúry

Zažite európsku literatúru v Modre

Noc literatúry v Modre

 • streda 13. máj 2015
 • otvorenie 18.30 – Historická radnica
 • čítania od 19.00 do 21.30 hod

Osobnosti čítajú literatúru na zaujímavých miestach v Modre

Leták – Noc literatúry Modra 2015

Čítania začínajú o 19.00 hod na všetkých miestach naraz, pokračujú v 30 minútových intervaloch (15 minút čítanie – 15 minút presun na ďalšie miesto).
Vstup voľný!

číta Pišta Vandal
Jon Ronson: Na potulkách s extrémistami (Veľká Británia)
preklad: Aňa Ostrihoňová, Silvia Ruppeldtová, Alena Smiešková
Britský novinár Jon Ronson sa vydáva na potulky s predstaviteľmi krajných politických názorov. Komické, bizarné a zároveň desivé zážitky ukazujú, ako ľahko možno na pravdu nabaliť absurdnú vrstvu nezmyslov, ktoré poskytnú ľuďom pocit, že pochopili utajené zákonitosti fungovania sveta.
Historická radnica
Od 17. storočia tu richtári čítali privilégia slobodného kráľovského mesta a miestni vinári ukladali do jej pivnice dane v podobe vína. Po roku 1978 tu múzejníci i návštevníci skúmali život a dielo Ľudovíta Štúra. V súčasnosti čaká na opravu i prinavrátenie jej funkcie a príležitostne sa tu aj číta.

číta Veronika Šikulová
Michela Murgia: Accabadora (Taliansko)
preklad: Miroslava Valová, Slovart 2014
Starena šije oblečenie, dbá o ľudské telo, upokojuje dušu, pozná byliny, kúzla, zo života odprevádza nevyliečiteľne chorých, je ich „poslednou matkou“, accabadorou. Adoptuje si Máriu, tá u nej vyrastie, no napokon odíde do Turína. Keď je starena vážne chorá, Mária pochopí, že nadišiel čas vrátiť sa.
nádvorie Evanjelickej fary, Štúrova 1
Arkádová ochodza, májový vzduch a fikus uprostred dvora evanjelickej fary sľubujú poetické prostredie na čítanie (aj pre fajčiarov). Priestor fary, jej záhrada a átrium očaril svojho času aj slovenských filmárov.

číta Anna Adamovičová
Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska (Slovensko, Anasoft Litera), Slovart 2013
Niekto možno v príbehu úspešného fotografa pochybujúceho o význame svojej práce nijaký ľúbostný motív nepostrehne, a aj v príbehu dôchodcu, ktorý sa pri svojej dobrovoľníckej práci musí vyrovnávať s dramatickými osudmi, by sme erotické vzplanutie hľadali márne. A predsa je ústrednou témou láska, utajená, nepriznaná, neopätovaná, o ktorú hrdinovia neprestávajú bojovať.
Schnellov dom, Štúrova 81
V tomto dome na námestí si u mešťana Schnella prenajímal izbu Ľudovít Štúr. Pobýval tu až do svojej tragickej nehody. Dom je klasickým typom meštianskeho poschodového domu so schodišťom a reprezentačnými priestormi na poschodí, pričom prízemné miestnosti slúžili ako obchodné, výrobné, alebo v tomto prípade ubytovacie.

číta Braňo Jobus
Gábór Kálmán: Nova
preklad: Karol Wlachovský, Kalligram 2014
Na severnom prahu slovensko-maďarského jazykového pomedzia – medzi Levicami a Banskou Štiavnicou – sa odvíjajú príbehy ľudí na slovenskom vidieku v toku dejín druhej polovice 20. storočia.
Dom Vilmy Žákovej, Štúrova 13
Z ulice nenápadný dom vo vnútri (za slniečkovou bránou) skrýva renesančnú klenbu protestantskej modlitebne zo 17. storočia. Aj vďaka úsiliu Vilmy Žákovej sa ju podarilo zreštaurovať. Civenie do stropu dovolené!

číta Michal Kaščák
Katja Petrowskaja: Asi Ester
preklad: Zuzana Demjánová, Premedia 2015
Ukrajinsko-nemecká spisovateľka Katja Petrowskaja získala v roku 2013 za román Cenu Ingeborg Bachmannovej. Porota dielo označila ako „mimoriadny dar nemeckému jazyku“. Autobiografický príbeh opisuje tragický koniec židovskej komunity v Kyjeve, ktorej súčasťou bola aj rozvetvená autorkina rodina, najmä bábuška Esther, ktorú zabili v Babom Jare.
Pamätná fara Ľudovíta a Karola Štúra, Dolná 3
Malý dom medzi dvoma kostolmi bol príbytkom slovenského evanjelického farára. Pôsobil tu Karol Štúr a v priestoroch fary našiel útočisko aj jeho brat Ľudovít. „My stali sme do služieb ducha!“

SÚŤAŽ

Na každom mieste čítania dostanete do letáku pečiatku. Ak prejdete všetkých päť miest a opečiatkovaný leták vhodíte do pripravenej schránky, zaradíme Vás do žrebovania o knižné ceny a modranské vína. Žrebovanie víťaza prebehne po ukončení čítaní (o 21.45 hod) v Historickej radnici.
Súťažný kupón
meno a priezvisko / e-mailová adresa alebo tel.kontakt

organizátori
České centrum Bratislava
Mesto Modra
Modranská beseda

Mestská knižnica (MSKS)
Spolupráca

Hlasné čítanie
Evanjelický zbor ECAV na Slovensku Modra

O Modranskej besede

Kategória: Modranská beseda

História mesta Modry je bohatá  na  mnohé  duchovné , ale aj hmotné prvky a odkazy zašlých časov. Veľa z nich je už úplne zapadnutých v udalostiach modernej doby, alebo zabudnutých  pre nedostatočný vzťah k historickým hodnotám. Združenie chce prispieť k pozdvihnutiu hrdosti Modranov.

Občianske združenie Modranská beseda vzniklo oficiálne v roku 2006. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Ako neoficiálny spolok však Modranská Beseda existuje už od roku 2001.

Združenie pripravilo viaceré kultúrne a osvetové podujatia, medzi ktorými boli najúspešnejšie:

 • Slávnosti lesa“ (2002)

Združenie uskutočnilo čiastočný výskum o živote komunity huncokárov v lokalite Modra – Piesok (Zochova chata). Huncokári je ľudové pomenovanie prisťahovalcov drevorubačov z nemeckej oblasti. V spolupráci s ich potomkami, Múzeom kultúry karpatských Nemcov a amatérskym historikom Karolom Kantekom združenie pripravilo slávnosti pre oživenie zaujímavej histórie lokality Piesok.

Dnes slávnosti organizujú iné subjekty. Teší nás, že sme boli pri zrode tejto akcie.

 • „Adventná Modra“ (2002, 2003)

Predvianočné trhy spojené s koncertmi a divadelnými predstaveniami v budove Modranskej besedy.

 • „Sprievodca letoviskom Harmónia“ (2007)

Publikácia vychádza z výskumu letoviska Harmónia a na jeho základe boli pre návštevníkov letoviska vyhotovené a osadené v Harmónii informačné tabule.

 • „Poznaj svoje korene“ (2009)

Cyklus prednášok odborníkov z oblasti archeológie, histórie, etnografie a cirkvi o historickej časti Modra – Kráľová, pri príležitosti 400. výročia jej  založenia. Združenie zhotovilo informačné tabule o histórii, prírodných podmienkach, významných osobnostiach časti Kráľová. Združenie zriadilo  Múzeum školy na Kráľovej zamerané na pripomenutie vidieckej školy z prelomu 19. a 20. storočia. Za jeho vytvorenie  bolo združenie nominované na cenu Academia Istropolitana Nova a cenu Pamiatok a múzeí.

 • Bábkové divadlo

Tradičným bábkovým divadielkom sa združenie snaží o rozšírenie obzoru detí na témy spojené s históriou  Modry a malokarpatského regiónu a o propagáciu jeho kultúrnych tradícií.

Počas svojej činnosti sa odohrali viaceré bábkové divadelné hry „O zlom čarodejníkovi“, „O vylojzovanom zvone“, „Kráľ Špajľa“, „Vianočná hra“, „Anjel Cyrifandel“, „Podvadznoha“.

 • Rozprávková Modra 2011

Prvý ročník festivalu bábkového divadla za účasti miestnych a popredných slovenských bábkových divadiel Tetroneline, Teatro Carnevalo a Animare Silva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra

Snaha o zachovávanie miestnych tradícií  priviedla združenie  Modranská beseda k myšlienke obnoviť starý hrnčiarsky zvyk  modranských tovarišov „hrnčiarsku labovku“. Podujatie dostalo názov „Slávnosť hliny – Keramická Modra“.

Koncepciu slávnosti tvoria odborný seminár a výstavy uskutočnené  v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre, keramický jarmok, tvorivé dielne pre verejnosť, večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod spojený s hrnčiarskym bálom. Odborná časť slávnosti je venovaná vždy vybranej  téme z oblasti keramiky (Heřman Landsfeld, figurálna tvorba, habáni). Jarmok je situovaný v exteriéri historickej Súkeníckej ulice.

Už dnes je podujatie „Slávnosť hliny“ jedinečným podujatím venovaným ako odbornej, tak i širokej verejnosti.

Slávnosť sa stali súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2009

Prvý ročník podujatia bol venovaný osobnosti keramika a zberateľa Heřmana Landsfelda a stretol sa s výborným ohlasom verejnosti.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010

Témou druhého ročníka  bola „Keramická figurálna plastika“. Podujatie už vo svojom druhom ročníku dosiahlo medzinárodný rozmer. Na odbornom seminári sa zúčastnilo viacero odborníkov z oblasti histórie, etnografie a umenia z Českej republiky a Rakúska. V spolupráci so Slovenským národným múzeom sa pripravili  štyri výstavy a do neskorých večerných hodín sa návštevníci mohli zabávať v hrnčiarskych dielňach, pri hudobných vystúpeniach, štylizovanom sprievode hrnčiarov, hrnčiarskom bále a dobrých miestnych kulinárskych špecialitách. Oba ročníky sa stali súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011

Témou tretieho ročníka bola habánska keramika. Návštevníci spoznali zaujímavý život habánov, dozvedeli sa o ich pôsobení v Modre a okolí a videli nádherné remeselné kúsky habánskej keramiky. Na túto tému sa uskutočnilo medzinárodné sympózium keramikárov a novinkou na jarmoku bol „remeselný keramický dvor“.

 • Slávnosť hliny – Keramická Modra 2012

Aktuálny ročník bude na tému: „tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad“. Slávnosť bude zahájená 30.8. 2012 ( štvrtok ) otváraním výstav. 31.8. 2012 ( piatok ) bude medzinárodný odborný seminár na tému slávnosti. Tradičný keramikársky jarmok v historickej Súkenickej ulici bude v dňoch 31.8.2012 ( piatok ) a 1.9.2012 ( sobota ).

S hlavným cieľom Modranskej Besedy snahou o kultúrno-spoločenskú obrodu mesta a jeho priľahlých časťí súvisí aj publikačná činnosť združenia:

 • Modranský receptár (2006)
 • Sprievodca letoviskom Harmónia (2007)
 • Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre (2007)
 • Heřman Landsfeld – majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby (2009)
 • Slovenský maliar Jozef Ilečko (2009)
 • Krajina Hradov – slovenské hrady na starých pohľadniciach (2011)
 • Landsfeldov keramický slovník (2012)

Pripravované publikácie:

 • Monografia o Kráľovej
 • Modra na starých pohľadniciach
 • História Piesku
 • Historický sprievodca Malými Karpatmi

Združenie pripravuje návrh informačných tabúľ pre mesto Modra a jeho časti, ktorý je pokračovaním už zrealizovaných tabúľ na Kráľovej, Harmónii a Piesku. Združenie má snahu iniciovať osadenie pamätných tabúľ významným osobnostiam, ktoré žili a pôsobili na území mesta.

Informačné tabule

Kategória: Modranská beseda

V roku 2011 združenie pripravuje návrh informačných tabúľ pre mesto Modra a jeho časti, ktorý je pokračovaním už zrealizovaných tabúľ na Kráľovej, Harmónii a Piesku. Združenie má snahu iniciovať osadenie pamätných tabúľ významným osobnostiam, ktoré žili a pôsobili na území mesta. Je aj spoluorganizátorom pripravovaného semináru „Historické opevnenie Modry“, ktorý sa uskutoční v októbri 2011.