Vyšla kniha: Kráľová, poddanská obec mesta Modry.

Posted by: zigom  /  Category: Modranská beseda, Publikácie

 

S úprimným potešením Vám predstavujeme prvú samostatnú publikáciu o mestskej časti Kráľová mesta Modry:
Kráľová, poddanská obec mesta Modry. (Modranská beseda 2015, ISBN 978-80-971186-2-4, 200 strán).

Túto plne farebnú publikáciu s viac ako 150 dobovými fotografiami a dokumentačnými obrázkami formátu B5 v pevnej väzbe vydala Modranská beseda v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a mesta Modra.

Texty knihy čitateľa oboznámia od najstarších dejín Kráľovej až do obdobia 2. svetovej vojny, s vývojom okolitej krajiny, s kráľovanskými etnografickými a urbanistickými osobitosťami, s pamätihodnosťami a významnými osobnosťami, ktoré pôsobili na Kráľovej. Pri koncipovaní knihy bol zámer zachytiť aj to, čo sme v knihe nazvali „kráľovanský svojráz“.
Naše združenie Modranská beseda vydaním knihy plní verejný sľub ešte z roku 2008, ktorý bol vyslovený počas cyklu prednášok Poznaj svoje korene. Tie sme organizovali najmä spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku Evanjelický zbor Modra Kráľová a s občianskym združením OZ Kráľovan. Kniha však prináša širší záber k téme.
Vyšla pričinením a rôznym formám podpory od obyvateľov Kráľovej, finančnou podporou od mesta Modry a aj združenia Modranská beseda. Po viacročných snahách sme však až v roku 2015 dostali rozhodujúcu finančnú podporu z Ministerstva kultúry SR, vďaka ktorej je kniha z bohatším obsahom než bol pôvodný zámer a je v kvalitnom grafickom a technickom prevedení. Grafickú podobu dal knihe grafik Miro Slámka.
Srdečne ďakujeme každému kto sa pričinil o vydanie knihy.

Predstavenie autorského kolektívu:

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v súkromnom sektore ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku a dejinám každodenného života s prihliadnutím na malokarpatskú oblasť. Spoločne s Mgr. Dianou Duchoňovou, PhD. vydal monografiu Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014), ktorá získala v roku 2015 Cenu primátora mesta Pezinok a spoluautorka Cenu Slovenskej akadémie vied pre mladého vedeckého pracovníka. Okrem toho je autorom a spoluautorom kníh Plavecký Štvrtok – dejiny obce (2015), Svätý Jur 1209 – 2009. Dejiny písané vínom (2009), Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce (2009) a tiež viacerých štúdií doma aj v zahraničí.

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave ako kurátor-archeológ. Venuje sa predovšetkým obdobiu mladšej a neskorej doby kamennej a problematike fortifikácií, predovšetkým na území Malých Karpát. Je autor a spoluautor niekoľkých monografií a početných odborných i vedecko-populárnych článkov.

JUDr. Ján Juran pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľa cirkevného odboru. Je autorom a spoluautorom odborných článkov z oblasti vzťahov štátu a cirkví. Detstvo a mladosť strávil na Kráľovej, žije v Modre.

Mgr. Jozef Trtol pôsobil ako pedagóg na základných a stredných školách na strednom a západnom Slovensku, naposledy v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. Žije na Kráľovej, kde sa aj narodil a vyrastal. Vydal zbierky básní Horľavé leto (1985 ), Humno plné anjelov (2004), Kroky pod Akropolou (2004), Posledný kentaur (2009), Muž z múru (2010), Mojej Kráľovej (2013). V súčasnosti pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

PhDr. Elena Machajdíková pôsobí v Archíve Slovenského národného múzea
v Bratislave, venuje sa najmä historickým kalendárom a mapám, dejinám
Slovenského národného múzea a niektorým významným osobnostiam pôsobiacim
v múzejníctve.

Mgr. Jozef Tihányi absolvoval štúdium dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2004). Pracuje ako kurátor v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej a venuje sa tiež bádaniu v oblasti pamiatkového architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu.

ThDr. Ivan Tóth žije v dôchodku ako bývalý farár a volený funkcionár v ECAV 1952 – 1996, posledných 13 rokov do 75. roku života ako pedagóg na EBF UK Bratislava. Venuje sa najmä štúdiu Biblie, teológie a cirkevným dejinám od 16. storočia dodnes. Napísal a vlastným nákladom vydal 11 knižiek spolu na 1509 stranách a ako spoluautor v desiatich knihách z odboru cirkevnej histórie, teológie a zo života veriacich. Spracoval niekoľko osobností z dejín ECAV a o osobnostiach prednášal v niektorých cirkevných zboroch, najviac v Spoločenstve Tvorba T v Bratislave.

MODRANSKÁ BESEDA pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Hlavným cieľom Modranskej besedy je kultúrno-spoločenská obroda Modry a jej častí, záchrana kultúrneho dedičstva regiónu, podpora tradícii a revitalizácia chotára a vinohradníckej krajiny. Medzi dôležité činnosti združenia patrí etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo a publikačná činnosť. Dobrovoľníci z Modranskej besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú najstarší slovenský sirotinec, jedinečné dielo významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Spoluautori publikácie PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, Mgr. Juraj Petrakovič a Ing. Ján Zigo sú dlhoročnými členmi združenia. Modranská Beseda vydala, alebo spolupracovala na vydaní publikácií Modranský receptár (2006), Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre (2007), Sprievodca letoviskom Harmónia (2007), Heřman Landsfeld – majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby (2009), Slovenský maliar Jozef Ilečko (2009), Krajina hradov – slovenské hrady na starých pohľadniciach (2011), Landsfeldov Keramický slovník (2011), Turistický sprievodca po Malých Karpatoch z roku 1935 (2012), Keramický majster Rudolf Barčík (2013), Modranský sirotinec Dušana Jurkoviča a Samuela Zocha (2014).

Záujemca o knihu si ju môže zakúpiť v reštaurácií BIOLKA na Kráľovej alebo v SNM Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre na námestí.

Teší nás, že kniha plasticky ilustruje súžitie mesta Modra a obce Kráľovej, ako mestskej časti. Spoločné časy s ich lepšími aj s ich horšími obdobiami, no vždy nakoniec s prínosom pre obe spoločenstvá a mesta ako celok. Je to historická hodnota, zachovávajme a rozvíjajme ju.

Kráľová, poddanská obec mesta Modry
(Obsah)

Pár slov na úvod
Ing. Ján Zigo

Kráľová
JUDr. Ján Juran

Kráľová, miestna časť Modry a jej najstaršie dejiny
PhDr. Zdeněk Farkaš, CSc.

Dejiny Kráľovej
PhDr. Michal Duchoň, PhD.

Daniel Neumann, prvý učiteľ v Modre na Kráľovej ulici 1863 – 1904
ThDr. Ivan Tóth

Krišof Chorvát
ThDr. Ivan Tóth

Kultúrno – spoločenský život na Kráľovej v prvej polovici 20. storočia
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Kráľová a osudy jej obyvateľov vo vojnových rokoch
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Slávny rodák Ing. Miloš Jurkovič
PhDr. Elena Machajdíková

Pamiatky a pamätihodnosti.
Mgr. Juraj Petrakovič

Kráľovanský chotár, od Filagórie pod Uherský vrch
Mgr. Juraj Petrakovič

Historický urbanizmus a zástavba
Mgr. Jozef Tihányi

Život, práca a tradície obyvateľov Kráľovej
PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová

Kráľovanský svojráz
JUDr. Ján Juran

Náhľad knihy:

Kralova_obalka1p  Kralova_obalka1l
 Kralova_ukazka_Strana_1  Kralova_ukazka_Strana_2
 Kralova_ukazka_Strana_3  Kralova_ukazka_Strana_4
 Kralova_ukazka_Strana_5  Kralova_ukazka_Strana_6

 

 

Comments are closed.